Sdmsedlec.cz

Denní stacionář

Název poskytovatele: Domov Sedlec SPMP o.p.s.

Identifikátor: 6856235

Forma služby: Ambulantní

Denní stacionář - práce na zahraděPoslání organizace

Posláním Domova Sedlec je pomáhat a podporovat lidi s mentálním, příp. kombinovaným postižením, vést kvalitní a v nejvyšší možné míře plnohodnotný život.

Poslání Domova Sedlec vychází původně z filozofie Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením (SPMP), která je zaštiťující organizací našeho Domovaí. Základními dokumenty, ze kterých naše organizace především vychází, jsou tyto: Základní listina práv a svobod, Deklarace práv mentálně postižených osob, Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., dále pak Stanovy SPMP a Takládací listina Domova Sedlec SPMP o.p.s.

Cíle

Základním cílem je sociální edukace osob s mentálním, příp. kombinovaným postižením, která těmto lidem umožňuje se po ukončení školní docházky zapojit dle vlastních schopností a možností v co nejširší možné míře do společnosti, samostatného bydlení a na trhu práce, případně se uplatnit v pracovním procesu alespoň částečně prostřednictvím využívání služeb Denního stacionáře.

Komplexností služeb poskytnout lidem s MP prostor, pomoc a podporu pro vlastní rozvoj, osvojení teoretických znalostí a praktických dovedností vedoucí v maximální možné míře k samostatnosti v následujících oblastech:

Denní stacionář - příprava jídla

Prostřednictvím individuálního plánu, který je navázán na dlouhodobý vzdělávací plán zařízení, vést klienty k celoživotnímu vzdělávání

Provázáním teorie a praxe poskytnout klientům základní orientaci, znalosti a dovednosti v prakticky využitelných oblastech

Prostřednictvím široké nabídky volnočasových aktivit podpořit rozvoj zájmu a dovedností v mimopracovních činnostech (s důrazem u těch osob, které mají omezené možnosti v oblasti práce)

Zprostředkovat uživatelům kontakt s ,,běžným“ prostředím a v tomto prostředí podporovat jejich aktivity (zaměstnání, volnočasové aktivity, …)

 

Cílová skupina

Služby Domova Sedlec jsou určeny lidem s mentálním či kombinovaným postižením (mentální + jiné), převážně absolventy speciálních škol, od 19-ti let bez výrazných pohybových potíží a psychiatrických diagnóz. Jde o osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou podporu jiné osoby.
Osobám s kombinovaným postižením naše služby poskytujeme pouze v případě, že primárním postižením je postižení mentální a to i v kombinaci se smyslovým, tělesným či
zdravotním postižením v lehčí kompenzované formě.
 

službu nemůžeme poskytnout:
- osobám vyžadující bezbariérové prostředí
- osobám vyžadující specifickou psychiatrickou péči
 

Vstupní kritéria

Při splnění vstupních kritérií, avšak při plné kapacitě zařízení, je zájemce uvedený v Registru potencionálních uživatelů v případě zájmu zařazený do pořadníku.

 

Uzavřením smlouvy se ze zájemce stává uživatel služby a probíhá za přítomnosti doprovázející osoby, kterým je většinou rodinný příslušník uživatele. Doprovázející osoba svým podpisem stvrdí, že uživatel tuto smlouvu podepsal ze svobodné vůle a nikoliv v tísni za nenápadně nevýhodných podmínek. Vyjasněny jsou aktuální ceny služeb, výpovědní podmínky a také práva a povinnosti obou stran, která jsou od této chvíle závazná. Zájemci je předán Provozní a organizační řád.

Smlouva se nejprve uzavírá na zkušební dobu, která je minimálně 3 měsíce dle potřeb zájemce a zařízení. Během zkušební doby se hodnotí vhodnost služby pro uživatele a zároveň zda jsou jeho individuální cíle v souladu s možnostmi zařízení. Kromě stanovení osobních cílů jsou vypracovány i postupné kroky k tomuto cíli.

Po uplynutí zkušební doby se písemně uzavírá smlouva o poskytování služby na dobu neurčitou.

 

Přístup k informacím

Každý klient (či jeho zákonný zástupce) má právo na přístup k informacím a dokumentům týkajícím se jeho osoby.

Jakým způsobem uživatelé hlavně ovlivňují využívání služeb v Denním stacionáři

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby:


1. Příprava na jednání se zájemcem (příprava prezentace dané služby).
2. Telefonický kontakt.
3. Osobní návštěva zájemce a jeho rodiny, prohlídka stacionáře.
4. Vedení hovoru:
- prezentace služby (použití srozumitelných materiálů)
- zjištění osobních cílů uživatele a jeho rodiny
5. Písemné stvrzení smlouvy mezi uživatelem a stacionářem, předání všech písemností (dotazník se souhlasem zpracování osobních údajů, lékařské zprávy,
provozně-organizační řád, potvrzení finanční spoluúčasti).
6. Stanovení nástupu uživatele.
 

Smlouva o poskytované službě se uzavírá vždy písemnou formou na zpracovaném tiskopise, který obsahuje základní informace o poskytované službě, úhradě za ní,
právech a povinnostech uživatele, možnostech vypovězení této smlouvy.
 

Podrobný popis realizace služby:


Uživatel se rozhodne jaký komplex činností služby chce čerpat. V průběhu diagnostického období si vyzkouší zapojení do jednotlivých činností. Na základě vyhodnocení diagnostického období si uživatel stanoví individuální cíl a jsou rozpracovány postupné kroky k jeho dosažení. V součinnosti uživatele s rodinou, pracovníky a vedením probíhá postupné vyhodnocování cílů, a to především formou úpravy individuálních plánů, formou klientských rad  a formou osobních pohovorů s uživatelem, pracovníky a vedením.
   

Proncipy poskytování služby:
- dodržování práv uživatelů
- respektování volby uživatele
- individualizace podpory
- komplexnost poskytovaných služeb
- flexibilita služeb

- Pomoc k maximální samostatnosti při přípravě svačin, volbě skladby jídelníčku, prostírání, ohřevu a vydávání obědů, stolování a následnému úklidu kuchyně.

a) Vzdělávací: Navazujeme na dosažené vědomosti, případně stupeň vzdělání, vypracováváme individuální vzdělávací plán.
b) Aktivizační činnosti: Formou práce ve skupinách rozvíjíme pracovní návyky a potřebné dovednosti směřující k osamostatnění v přípravě stravy, úklidových činnostech, v péči o dům a zahradu.
c) Výchovné činnosti: V rámci výchovné činnosti pomáháme při maximální socializaci v kolektivu vrstevníků, v rodině, v partnerských vztazích i při komunikaci v běžném prostředí.

- Prostřednictvím společenských, kulturních a pobytových akcí usilujeme o maximální otevřenost a kontakt se společenským prostředím (Dny otevřených dveří, plesy, prezentace výrobků, účast na divadelních festivalech, integrační programy).

- Rozvojem volnočasových aktivit (divadelní kroužek, keramický kroužek, výtvarný kroužek, plavání, rehabilitační cvičení, hudebně – relaxační cvičení, vodácký kroužek, turistický kroužek) dáváme možnost maximálního uplatnění individuálních zájmů uživatele.

Metody práce


1. Stanovení individuálního cíle uživatelem.
2. Postupné kroky k dosažení cíle:
- zvládnutí provozu ve stacionáři a docházka do něj
- seznámení se s prací v jednotlivých pracovních skupinách (pomocný kuchař, zahradník a zdravotník) a v dílně - zvolení skupiny pro zácvik
- zapojení se do vzdělávacího procesu (návaznost na dosažené vědomosti, případně stupeň vzdělání)
- uživatel se rozhodne o zapojení do mimopracovních aktivit (nabídka: výtvarná činnost, divadlo, keramika, plavání, rehabilitační cvičení, hudebně – relaxační cvičení, turistika, vodáctví)
- zprostředkováním externích služeb - nabídka podporovaného zaměstnávání a osobní asistence
- nabídka chráněného bydlení či tréninkového lůžka chráněného bydlení
3. V součinnosti s rodinou, uživatelem, pracovníky a vedením stacionáře pravidelné vyhodnocování cílů.
 

Vyřizování stížností:


1. S pravidly vyřizování stížností je uživatel seznámen při podepsání smlouvy, jsou vyvěšena na každém pracovišti (u schránky stížností a připomínek)
2. Stížnosti může podávat uživatel služeb i jeho zástupce ústně či písemně, kterémukoliv zaměstnanci, který je povinen s podáním stížnosti pomoci, zároveň je povinen
informovat svého nadřízeného. Daný pracovník stížnost vyřeší, nebo postoupí dle struktury personálního zajištění služby.
3. Stížnosti je možné podávat i anonymně do schránky stížností
4. Stížnosti jsou řešeny v nejkratším možném čase, nejpozději do jednoho měsíce
5. O výsledku je stěžovatel přiměřeně a srozumitelně informován, v případě podání písemné žádosti je odpověď též písemná
6. Po vyčerpání všech možností můžeme poskytnout kontakt na nezávislý orgán – Veřejného ochránce práv
7. Připomínky a stížnosti naše zařízení vnímá pozitivně a chápe jako cestu ke zkvalitnění služeb
 

Ukončení služby:


Smluvní vztah mezi uživatelem a organizací se vypovídá písemnou formou s měsíční výpovědní lhůtou z důvodu:
- zrušení zařízení
- změny zdravotního stavu uživatele
- neplacení povinného finančního příspěvku uživatelem
- vážného narušení nebo ohrožení provozu a osob ze strany uživatele
- uživatel nemá zájem o službu, kterou zařízení poskytuje
 

Úhrada za služby:


- Úhrada za poskytování služby je prováděna v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb, na základě smluvního vztahu. Ührada za poskytnutí sociálních služeb a stravování (až do
výše, kterou stanoví právní předpis) je vypočítána ze skutečně poskytovaných služeb, přihlíží se k provozním nákladům Domova Sedlec SPMP o.p.s. po odečtení dotačních
příspěvků státu, kraje a obce, úhrada nezahrnuje případné náklady na další činnosti, které jsou v Domově realizovány (např. rehabilitační pobyty).
 

Další dopňující informace:


Služba denního stacionáře navazuje na službu chráněného bydlení a zprostředkovává služby podporovaného zaměstnání a osobní asistence. Služba má za cíl plnit funkce spojovacího a jednotícího prvku v zájmu klienta, bez snahy nahrazovat rodinu a na principu neposilování závislosti na sociální službě.
 

Prostory, materiální a technické vybavení:


Denní stacionář: Roztocká 13/33, Praha 6, patrová vila

 

  STRUKTURA PRACOVNÍHO TÝMU DOMOVA SEDLEC SPMP    
    ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY DENNÍ STACIONÁŘ K 1.4.2017        
                     
  Sociální pracovník - 0,25 úvazek                
  ředitelka - 0,25 úvazek                
                     
        Pracovník v soc. službách provádějící činnosti pod dohledem soc. pracovníka            
        Vedoucí stacionáře            
        úvazek 1,0            
                     
Jiný výše neuvedený pracovník   Pracovník v soc. službách provádějící činnosti pod dohledem soc. pracovníka   Pracovník v soc. službách provádějící činnosti pod dohledem soc. pracovníka   Pracovník v soc. službách provádějící činnosti pod dohledem soc. pracovníka   Pracovník v soc. službách provádějící činnosti pod dohledem soc. pracovníka   Pracovník v soc. službách provádějící činnosti pod dohledem soc. pracovníka
2 x DPP        Vedoucí skupiny    Vedoucí skupiny    Vedoucí skupiny    
    úvazek 0,25   úvazek 1,0   úvazek 1,0   úvazek 1,0   úvazek 0,25
                     
Ostatní administrativní pracovník   Ostatní administrativní pracovník   Účetní, ekonom   Ostatní pracovník - přednášková činnost        
Hospodářka   Asistentka                
úvazek 0,75   úvazek 0,25   úvazek 0,5   DPP            
                     
Údržba                    
Údržbář, řidič                    
DPP                    
                     
     
         
                 
               
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               
               
               
               
             
             
 Tento projekt je podporován            
             

                                                       

Denní stacionář - výlet Denní stacionář - slavnosti

DOMOV Sedlec SPMP o.p.s
Roztocká 13/33, Praha 6
Created by Strankynet.cz