Sdmsedlec.cz

Chráněné bydlení

Název poskytovatele: Domov Sedlec SPMP o.p.s.

Identifikátor: 6816677

Forma slzžby: Pobytová

Chráněné bydlení kontaktní kancelář: Roztocká 33/13, Praha 6 - Sedlec, 160 00

Chráněné bydlení - budova Chráněného bydlení

Chráněné bydlení 6
Nad Dolíky 359/28,
Praha 6 – Suchdol 165 00
Tel. 220 920 674
Chráněné bydlení 7
Dukelských hrdinů 54/616
Praha 7 – Holešovice 170 00
Tel. 220 873 437

Poslání organizace

Posláním Domova Sedlec je pomáhat a podporovat lidi s mentálním, příp. kombinovaným postižením, vést kvalitní a v nejvyšší možné míře plnohodnotný život.

Poslaní Domova Sedlec vychází původně z filozofie Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením (SPMP), která je zaštiťující organizací našeho Domova. Základními dokumenty, ze kterých naše organizace především vychází, jsou tyto: Základní listina práv a svobod, Deklarace práv mentálně postižených osob, Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., dále Stanovy SPMP a Zakládací listina Domova Sedlec SPMP o.p.s.

Poslání služby Chráněné bydlení

Posláním služby Chráněné bydlení je reagovat na nepříznivou sociální situaci z důvodu mentálního, případně kombinovaného postižení uživatele poskytnutím služby Chráněné bydlení, která ve své kvalitě vede uživatele dle vlastních schopností a možností v nejvyšší možné míře k samostatnosti v bydlení, stravování, péči o vlastní osobu, v péči o domácnost a finance, dále pak v zapojení se do společnosti a pracovního procesu
 

Cíl služby Chráněné bydlení

Základním cílem služby je poskytovat kvalitní službu Chráněného bydlení, jejíž kvalitativní a kvantitativní cíle jsou především orientovány na měřitelné hodnoty v korelaci s jejich hodnocením.

Poskytnout lidem s MP prostor, pomoc a podporu pro vlastní rozvoj, osvojení dovedností a návyků vedoucí v maximální možné míře k samostatnosti v následujících oblastech:

Chráněné bydlení - domácí práce

Cílová skupina

Služby Domova Sedlec jsou určeny lidem s mentálním či kombinovaným postižením (mentální + jiné), převážně absolventy speciálních škol, od 19 let bez výrazných pohybových potíží a psychiatrických diagnóz. Jde o osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou podporu jiné osoby.

Osobám s kombinovaným postižením naše služby poskytujeme pouze v případě, že primárním postižením je postižení mentální a to i v kombinaci se smyslovým, tělesným či zdravotním postižením v lehčí kompenzované formě.

 

Službu nemůžeme poskytnout:

Práva a povinnosti uživatelů

Práva

Chráněné bydlení - práce na počítači

Individuální plánování probíhá u každého uživatele našeho zařízení. Vychází z cílů organizace a individuálních přání, potřeb, představ a osobních cílů uživatele. Díky tomuto plánu se snažíme v maximálně možné míře uživatelům poskytovat služby přímo na míru.

Individuální plán si uživatel sestavuje za pomoci a podpory klíčového pracovníka a vedoucí bytu a nezbytné spolupráce rodiny. Naše zařízení klade velký důraz na spolupráci jednotlivých složek ze života uživatele a na soulad v působení na jeho rozvoj. Široká rodina má na uživatele bezesporu největší vliv, a proto je spolupráce s ní naprosto nezbytná.
Individuální plán je rozdělen do 3 hlavních oblastí:

V případě nespokojenosti či porušení práv uživatele zaměstnancem zařízení se uživatel (či jeho zákonný zástupce) může se svojí připomínkou či stížností obrátit na jakéhokoliv pracovníka, případně písemně do schránky stížností, námětů a připomínek. S tímto pravidlem, možností podávání připomínek a stížností je uživatel seznámen při nástupu do zařízení a dále mu je průběžně připomínán a vysvětlován po celou dobu využívání služby.

Povinnosti

Plnit podmínky stanovené smlouvou.

Chráněné bydlení - výlet

Vstupní kritéria

Při splnění vstupních kritérií, avšak při plné kapacitě zařízení, je zájemce uvedený v Registru potencionálních uživatelů v případě zájmu zařazený do pořadníku.

Chráněné bydlení - praktické zkušenosti

Uzavřením smlouvy se ze zájemce stává uživatel služby a probíhá za přítomnosti doprovázející osoby, kterým je většinou rodinný příslušník uživatele. Doprovázející osoba svým podpisem stvrdí, že uživatel tuto smlouvu podepsal ze svobodné vůle a nikoliv v tísni za nenápadně nevýhodných podmínek. Vyjasněny jsou aktuální ceny služeb, výpovědní podmínky a také práva a povinnosti obou stran, která jsou od této chvíle závazná. Zájemci je předán Provozní a organizační řád.

Smlouva se nejprve uzavírá na zkušební dobu, která je minimálně 3 měsíce dle potřeb zájemce a zařízení. Během zkušební doby se hodnotí vhodnost služby pro uživatele a zároveň zda jsou jeho individuální cíle v souladu s možnostmi zařízení. Kromě stanovení osobních cílů jsou vypracovány i postupné kroky k tomuto cíli.

Po uplynutí zkušební doby se písemně uzavírá smlouva o poskytování služby na dobu neurčitou.

Chráněné bydlení - vaření

Přístup k informacím

Každý klient (či jeho zákonný zástupce) má právo na přístup k informacím a dokumentům týkajícím se jeho osoby.

Jakým způsobem uživatelé hlavně ovlivňují využívání služeb v Chráněném bydlení:

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby:


1. Příprava na jednání se zájemcem (příprava prezentace dané služby).
2. Telefonický kontakt.
3. Osobní návštěva zájemce a jeho rodiny, prohlídka chráněného bydlení.
4. Vedení hovoru:
- prezentace služby (použití srozumitelných materiálů)
- zjištění osobních cílů uživatele a jeho rodiny
5. Písemné stvrzení smlouvy mezi uživatelem a chráněným bydlením, předání všech písemností (dotazník se souhlasem zpracování osobních údajů, lékařské zprávy, provozně-organizační řád, potvrzení finanční spoluúčasti).
6. Stanovení nástupu uživatele.


Smlouva o poskytované službě se uzavírá vždy písemnou formou na zpracovaném tiskopise, který obsahuje základní informace o poskytované službě, úhradě za ní, právech a povinnostech uživatele, možnostech vypovězení této smlouvy.

Podrobný popis realizace služby:


     Uživatel se rozhodne jaký komplex činností služby chce čerpat. V průběhu diagnostického období si vyzkouší zapojení do jednotlivých činností. Na základě vyhodnocení
diagnostického období si uživatel stanoví individuální cíl a jsou rozpracovány postupné kroky k jeho dosažení. V součinnosti uživatele s rodinou, pracovníky a vedením probíhá postupné vyhodnocování cílů, a to především formou úpravy individuálních plánů, formou klientských rad, na rodičovských radách a formou osobních pohovorů s uživatelem, pracovníky a vedením.
     

             - Poskytujeme dopomoc při individuálním plánování jídelníčku, přípravě večeří (teplých i studených), snídaní, případně svačin. Míra pomoci vychází z potřeb a schopností jednotlivých uživatelů.

            - Poskytujeme ubytování ve dvou typech chráněného bydlení (v Praze 6 v rodinné vile se zahradou ve dvou a jednolůžkových pokojích se společným sociálním zařízením a společnou kuchyní a v Praze 7 ve spojeném dvoubytě v činžovním domě ve dvoulůžkových pokojích se společným soc. zařízením a společnou kuchyní).

           - Pomáháme při zajištění maximální možné samostatnosti při činnostech k zajištění chodu domácnosti (maximální samostatnost při úklidových pracích, péči o prádlo, nakupování, hospodaření s penězi)

           - V rámci výchovné činnosti pomáháme při řešení komunikace v kolektivu vrstevníků, v rodinných a partnerských vztazích, i při komunikaci v běžném prostředí. Formou individuální práce s uživatelem rozvíjíme potřebné¨dovednosti směřující k osamostatnění v přípravě stravy, úklidových činnostech, péči o dům a zahradu.

           - Prostřednictvím společenských, kulturních a pobytových akcí usilujeme o maximální otevřenost a kontakt se společenským prostředím.

            - Rozvojem volnočasových aktivit dáváme možnost maximálního uplatnění individuálních zájmů uživatele.

Služba Chráněného bydlení navazuje na službu Denního stacionáře a zprostředkovává služby Podporovaného zaměstnávání a osobní asistenci.

Metody práce:


1. Stanovení individuálního cíle uživatelem.
2. Postupné kroky k dosažení cíle:
- Osamostatnění se zcela ve všech složkách sebeobsluhy
- Osamostatnění částečně či zcela po nácviku v docházce do práce, chráněného bydlení, případně stacionáře
- Osamostatnění se zcela či částečně ve zvládnutí nákupu a přípravě jídla
- Osamostatnění se zcela či částečně ve zvládnutí úklidových prací v domácnosti
- Maximální možná samostatnost při hospodaření s penězi (plánování výdajů)
- Maximální možná samostatnost ve schopnosti zorganizovat si svůj volný čas
- Navázat na doplňující služby stacionáře (podporované zaměstnávání, volnočasové aktivity, rehabilitační pobyty)
- Nabídka tréninkových lůžek pro potřeby uživatelů služeb stacionáře
3. V součinnosti s rodinou, uživatelem, pracovníky a vedením pravidelné vyhodnocování cílů.


Vyřizování stížností:


1. S pravidly vyřizování stížností je uživatel seznámen při podepsání smlouvy, jsou vyvěšena na každém pracovišti (u schránky stížností a připomínek)
2. Stížnosti může podávat uživatel služeb i jeho zástupce ústně či písemně, kterémukoliv zaměstnanci, který je povinen s podáním stížnosti pomoci, zároveň je povinen
informovat svého nadřízeného. Daný pracovník stížnost vyřeší, nebo postoupí dle struktury personálního zajištění služby.
3. Stížnosti je možné podávat i anonymně do schránky stížností
4. Stížnosti jsou řešeny v nejkratším možném čase, nejpozději do jednoho měsíce
5. O výsledku je stěžovatel přiměřeně a srozumitelně informován, v případě podání písemné žádosti je odpověď též písemná
6. Po vyčerpání všech možností můžeme poskytnout kontakt na nezávislý orgán – Veřejného ochránce práv
7. Připomínky a stížnosti naše zařízení vnímá pozitivně a chápe jako cestu ke zkvalitnění služeb


Ukončení služby:


Smluvní vztah mezi uživatelem a organizací se vypovídá písemnou formou s měsíční výpovědní lhůtou z důvodu:
- zrušení zařízení
- změny zdravotního stavu uživatele
- neplacení povinného finančního příspěvku uživatelem
- vážného narušení nebo ohrožení provozu a osob ze strany uživatele
- uživatel nemá zájem o službu, kterou zařízení poskytuje


Úhrada za služby:


Úhrada za poskytování služby je prováděna v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb, na základě smluvního vztahu. Ührada za poskytnutí sociálních služeb a stravování (až do
výše, kterou stanoví právní předpis) je vypočítána ze skutečně poskytovaných služeb, přihlíží se k provozním nákladům Domova Sedlec SPMP o.p.s. po odečtení dotačních
příspěvků státu, kraje a obce, úhrada nezahrnuje případné náklady na další činnosti, které jsou v Domově zprostředkovány (např. rehabilitační pobyty).


Další dopňující informace:


Služba chráněného bydlení navazuje na službu denního stacionáře a zprostředkovává využívá služby podporovaného zaměstnání a osobní asistence. Služba má za cíl plnit funkce spojovacího a jednotícího prvku v zájmu klienta, bez snahy nahrazovat rodinu a na principu neposilování závislosti na sociální službě.


Prostory, materiální a technické vybavení:

Domov Sedlec SPMP o.p.s. - Chráněné bydlení kontaktní kancelář:  Roztocká 33/13, Praha 6 - Sedlec, 160 00


Chráněné bydlení Praha 7, Dukelských Hrdinů 54
- činžovní dům ve vlastnictví obce, spojení dvou bytů, rozloha 120 m2, 3x dvoulůžkový pokoj, 1x jednolůžkový pokoj, 2x sociální zařízení, 1x kuchyň, 1xjídelna, 1x obývací pokoj
Nájemné je regulované, upravené místní vyhláškou. Objekt není bezbariérový.


Chráněné bydlení a Praha 6, Nad Dolíky 359
- patrový rodinný domek se zahradou ve vlastnictví obce, v přízemí kuchyň, obývací pokoj, dvoulůžková ložnice, sociální zařízení, v patře 3x jednolůžkový a 1x dvoulůžkový pokoj a sociální zařízení
Nájemné je regulované, upravené místní vyhláškou. Objekt není bezbariérový.

Pracovník chráněného bydlení je přítomen od 16,00 do 8,00 hod. v pracovních dnech, o víkendu dle programu chráněného bydlení a potřeb uživatelů poskytuje asistenci.

 

 


STRUKTURA PRACOVNÍHO TÝMU DOMOVA SEDLEC SPMP
    ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ    
             
             
    Sociální pracovník 0,25 přímá péče      
    manažer úvazek 0,25  nepřímá péče      
             
             
Ostatní administrativní pracovník   Pracovník v soc. službách provádějící činnosti pod dohledem soc. pracovníka   Pracovník v soc. službách provádějící činnosti pod dohledem soc. pracovníka   Pracovník v soc. službách provádějící činnosti pod dohledem soc. pracovníka, Koordinátor 0,25 přímá péče
Ekonom, účetní   Vedoucí bytu Praha 6   Vedoucí bytu Praha 7   administrativní pracovník
úvazek 0,5 nepřímá péče   úvazek 1,0   úvazek 1,0   0,25 nepřímá péče
             
        Pracovník v soc. službách    
        Pracovník bytů    
Ostatní pracovník       3 x DPP    
Údržbář, řidič            
DPP            
             
             
             
             

Chráněné bydlení - vaření Chráněné bydlení - vaření Chráněné bydlení - zahradničení Chráněné bydlení - praní prádla

Tento projekt je podporován

 

018a2366.jpg45106f7e.jpg49941cde.gif

DOMOV Sedlec SPMP o.p.s
Roztocká 13/33, Praha 6
Created by Strankynet.cz